فرصت ارزشمند بروز توانمندی جوانان متخصص در هلدینگ آرش - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال