بزرگترین ارزش هلدینگ آرش بُعد انسانی، شرافت و مشتری مداری - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال