بحران کرونا و نوسان قیمتها مانع پیشرفت پروژه های آرش نشد