میدان شهرداری رشت | گشت و گذاری در میدان شهرداری رشت -